KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Barczewie jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z: Administratorem Danych Osobowych, który znajduje się pod adresem: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo, adres email zsb@barczewo.pl  lub Inspektorem Ochrony Danych w Barczewie, który znajduje się pod adresem: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo lub za pomocą adresu email iod@barczewo.pl .
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Barczewie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół w Barczewie;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Barczewie  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół w Barczewie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wyjazd na Warsaw Comic Con

W dniu 21 kwietnia uczniowie klas: siódmej, klas gimnazjalny oraz liceum wzięli udział w najlepszym w Europie festiwalu popkultury WARSAW COMIC CON. Prawdziwe święto dla fanów książek, komiksów, filmów, seriali i gier. Wszystko w jednym miejscu: spotkania ze światowymi gwiazdami filmów i seriali, nowinki wydawnicze, prezentacja najciekawszych inicjatyw artystycznych i rozrywkowych, a także liczne konkursy, warsztaty i koncerty.

Dodatkowo uczniowie i uczestniczyli w wydarzeniu GOOD GAME – targi gier video i sprzętu komputerowego. Raj dla graczy. Nowości wydawnicze, spotkania z niezależnymi twórcami gier i aplikacji, strefa turniejowa – w tym zawody rangi międzynarodowej, strefa „Free to play”, gdzie znani youtuberzy poprowadzą eventy otwarte dla każdego zwiedzającego. Ponad 1000 stoisk.

Uczniów spotkały następujące atrakcje

 • Spotkania z gwiazdami, autorami i rysownikami m.in Andrzej Sapkowski
 • Wielkie roboty, smoki i statki kosmiczne!
 • Strefy: Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron, i Wikingów
 • Wioska Fantastyki
 • Największy konkurs Cosplay w Polsce
 • Aleja Artystów
 • Strefa Inicjatyw
 • Warsztaty, prelekcje, pokazy
 • Liczne konkursy
 • Strefy wolnego grania (ponad 1 000 konsoli i PC)
 • Premiery gier
 • Spotkania z twórcami gier i gwiazdami e-sportu
 • Game Jam
 • Gry VR
 • Konkursy
 • Turnieje w gry planszowe oraz komputerowe

Młodzież jest zachwycona wyjazdem i już nie może się doczekać wyjazdu na IV edycję, która odbędzie się w październiku.

Opiekunami podczas wyjazdu byli:

Tomasz Sarwiński

Sławomir Długiński

Małgorzata Bronowska – Waliszewska

 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

Dnia 05.04.2018r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyło w nim 15 uczniów naszej szkoły. Najpierw swoje utwory recytowali uczniowie klas IVb i Va. W tej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Aleksandra Michalska , II – Dominik Gręda, III – Agata Daniłowska, a wyróżnienie otrzymała Maja Kowalska. Wszyscy wymienieni uczniowie reprezentowali klasę IVb SP. Następnie rozpoczął się II etap konkursu, na którym swoje utwory zaprezentowały dziewczęta (chłopców, niestety, nie było) z klasy VIIa i gimnazjalistki. Musiały one oprócz wiersza przedstawić także fragment prozy. W tej grupie wiekowej zwyciężyła Karolina Żak z klasy IIIb gimnazjum, II miejsce zajęła Izabela Markowicz z klasy IIb gimnazjum, a III – Klaudia Klein również z klasy IIb gimnazjum. Wyróżnienie przypadło uczennicy klasy VIIa – Izie Wójcik.
Uczniów oceniała komisja w składzie: Magdalena Łowkiel (gość specjalny), Małgorzata Bronowska – Waliszewska oraz Katarzyna Więckowska. Konkurs zorganizowała Małgorzata Korczak.
Najlepsi otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, zakładki do książek, a pozostali – ciekawe naklejki ze „złotymi myślami”.
Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsca będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się już 10.04.2018 r. w Domu Kultury w Barczewie.
Życzmy im powodzenia!

Historia Szkoły

Historia szkoły   

 • 1 września 1999 roku Mirosław Kuliś – Burmistrz Barczewa założył Gimnazjum nr 1 w Barczewie z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego i powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Krystynie Szter.
 • 9 czerwca 2002 roku z woli społeczności Gminy Barczewo położono KAMIEŃ WĘGIELNY i wmurowano AKT EREKCYJNY w powstającym budynku nowej szkoły przy ulicy Północnej 14.
 • 1 września 2003 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w naszym wymarzonym budynku.
 • 21 maja 2004 roku Arcybiskup Edmund Piszcz – Metropolita Warmiński poświęcił szkołę, Elżbieta Wąsowska – Burmistrz Barczewa przekazała budynek społeczności gimnazjalnej.
 • 13 maja 2006 roku Gimnazjum nr 1 w Barczewie otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i Sztandar.
 • 1 września 2007 roku została oddana do użytku całej społeczności gimnazjalnej hala sportowa.
 • 1 września 2008 roku  Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Panu Zbigniewowi Podlaskiemu.
 • 1 września 2013 roku  Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Alicji Sawickiej

Dni Otwarte ECDL w dniach 19-25 marca 2018 r – podsumowanie

Minął tydzień Dni Otwartych ECDL. W naszej szkole uczniowie na wybranych lekcjach informatyki uczestniczyli w quizach i zabawach związanych z tematyką Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Szczególny charakter przyjęły zajęcia z gimnazjalną klasą II C, w której realizowana jest innowacja edukacyjna „Programować każdy może”. Klasa uczestniczyła w teście wiedzy o ECDL, a trzej zwycięscy uczniowie:

 • Robert Jabłoński
 • Juliusz Wysocki
 • Mateusz Dutkiewicz

otrzymali od Polskiego Towarzystwa Informatycznego bezpłatne vouchery na egzaminy ECDL o wartości 294 zł.

Dodatkowo każdy uczeń klasy II C, który przystąpił do testu otrzymał nagrody ufundowane przez Centrum Wiedzy i Nauki w Olsztynie.

Nie tylko młodzież brała udział w Dniach Otwartych ECDL. Siedmioro nauczycieli naszej szkoły:

 • Alicja Hanna Sawicka
 • Zbigniew Podlaski
 • Lidia Zelman
 • Jolanta Jakończuk
 • Alicja Czarnecka-Zyskowska
 • Karolina Wawrzyniak
 • Małgorzata Gibas-Puchowska

przystąpiło do egzaminu praktycznego i w dniu 23 marca 2018 r. odebrało Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych E-Nauczyciel.

Certyfikat e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego.

Całość Dni Otwartych przygotował i poprowadził nasz nauczyciel oraz egzaminator ECDL Tomasz Sarwiński.

Pełna fotorelacja z wydarzenia, na szkolnym profilu facebook.

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

2 marca 2018 r. odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie kl. II d i III b pod kierunkiem p. Karoliny Wawrzyniak i p. Piotra Futerskiego uczcili pamięć „niezłomnych” pięknymi wierszami i piosenkami. „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy – MY PAMIĘTAMY!!!”

1 marca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, ale już od kilku dni szczególnie nasza szkoła propaguje pamięć o tych osobach chociażby przez gazetki ścienne, które przybliżają wiedzę o wydarzeniach i osobach, które poświęciły swoje życie w obronie wartości którymi żyły a przede wszystkim w obronie Polski Niepodległej!!!

26 lutego 2018 r. odbył się uroczysty apel w trakcie którego uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie „Moja biało-czerwona” zorganizowany przez Radio Olsztyn.

Obywatele i obywatelki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak brzmiały pierwsze słowa przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 13 grudnia 1981 roku. W dniu dzisiejszym mija 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęło na życie naszych rodaków. O tym dniu nie zapomniała nasza społeczność szkolna, która o godzinie 12.00 wysłuchała powyższego komunikatu odczytanego przez p. B. Majewską i minutą ciszy uczciła te tragiczne wydarzenia.

Dzisiejsza Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę – 11 listopada 2017r., w Kościele Św. Anny w Barczewie. Dziękujemy naszemu pocztowi standardowemu za reprezentowanie Zespołu Szkół w Barczewie.

Dziś był wyjątkowy dzień w Zespole Szkół w Barczewie. Od rana uczniowie pięknie sie prezentowali w strojach galowych, z kotylionami. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym spotkaniu poświęconym Świętu Niepodległości – 11 listopada. Postawa naszej młodzieży , scenariusz i możliwość wysłuchania tak pięknych pieśni patriotycznych, to prawdziwa przyjemność . Nieopisane wrażenia i wyraz PATRIOTYZMU, którego uczą się nasi uczniowie SP3 , gimnazjaliści i licealiści. Jesteśmy dumni z uczniów i kultywowanych tradycji narodowych. Uroczystość przygotował pan Remigiusz Marciniak, nauczyciel Zespołu Szkół ze swoimi wychowankami, uczniami klasy 3 b gimnazjum. Jesteśmy pod wrażeniem waszego występu !!!🇵

Święto Niepodległości już niedługo, ale już dzisiaj nasza szkoda jest udekorowana w barwy narodowe przygotowane przez naszych uczniów i nauczycieli.

Wierni naszej ojczyźnie z cyklu  – „Rok dla Niepodległej”

 

 

Dnia 10.04.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie wraz z dyrektorem Alicją Hanną Sawicką i nauczycielem historii – Piotrem Futerskim mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach poświęconych obchodom rocznicy zbrodni katyńskiej połączonych z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. Organizatorem niniejszych uroczystości był Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki i Burmistrz miasta Barczewo Lech Jan Nitkowski. Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wysłuchać niezwykle wzruszających wspomnień mjr Jacka Moczulskiego z wizyty delegacji służby więziennej do Katynia pt. „Cześć Bohaterom”, która odbyła się 26 września 2009 roku. Następnie wszyscy zgromadzeni goście udali się na pobliski cmentarz komunalny w celu złożenia zniczy i kwiatów pod kamieniem poświęconym ofiarom wypadku lotniczego w Smoleńsku.

 

W tym roku podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę (227 uchwalenia Konstytucji 3 Maja). Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. W tym roku apel odbył się 24 kwietnia 2018 r. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja, która była ustawą zasadniczą zatwierdzoną przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
Apel został przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Moniki Perfikowskiej i p. Małgorzaty Korczak.