Klasa II c podczas zajęć z edukacji globalnej

Zmniejsz dystans.Jedz kolorowo! pod takim hasłem klasa II c brała udział w tygodniu edukacji globalnej. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się jak zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt, są świadomi globalnych współzależności oraz znają pojęcia konsumpcji ubóstwa. Zajęcia zostały przygotowane przez p. Małgorzatę Gibas-Puchowską. 

Zajęcia z edukacji globalnej w klasie I b SP

Klasa 1 b podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczestniczyła w lekcji o wodzie. Na początku zajęć obejrzeliśmy film, dzięki któremu wiemy skąd się bierze woda w kranie, jak ją szanować oraz jak ją oczyszczać z zanieczyszczeń. Wspólnie opisywaliśmy kolor, zapach, wygląd, konsystencję i czystość wody. Po omówieniu etapów, przez które przechodzi woda sami wykonaliśmy filtry z butelek plastikowych i stworzyliśmy oczyszczalnie. Zajęcia zostały przygotowane przez p. Karolinę Zimmermann. 

Edukacja globalna w klasie III SP

Edukacja globalna zawitała również do klasy 3 SP. Poruszyliśmy temat niełatwy, bo dotyczący Sprawiedliwego Handlu w oparciu o opowiadanie „Tosia odkrywa czekoladę”, co bardzo zainteresowało dzieci, w tym: proceder wykorzystywania nieletnich do prac oraz wycinka lasów tropikalnych, a zwłaszcza informacje o tym,że nie wszędzie czekolada jest dostępna, bo jest po prostu za droga, w wyniku nieuczciwego handlu. Przy okazji zapoznano uczniów z etapami produkcji czekolady, od producenta do konsumenta. Pokazano mapę świata i kontynenty na których uprawia się kakaowce, obejrzano prezentację „Jak powstaje czekolada” oraz kraje, w których zjada się najwięcej czekolady w skali roku. Kraje Europy są liderami, np. Polska jest na „zaszczytnym” 10 miejscu-6.10 kg/os,w porównaniu: Szwajcaria-11.9 kg/os.
Na zakończenie wykonaliśmy deser bananowo – czekoladowy… Lekcja wyjątkowa i ważna została przeprowadzona pod kierunkiem p. Beaty Sierpińskiej i p. Danuty Dolińskiej.

Spotkanie z p. Weroniką Braczek wolontariuszem

21 listopada 2017 r. w ramach tygodnia edukacji globalnej odbyło się w naszej szkole spotkanie z p. Weroniką Braczek wolontariuszem . Młodzież SP 3 w Barczewie z wielkim zainteresowaniem słuchała opowieści na temat pracy wolontariusza w krajach Ameryki Południowej. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z filmami, zdjęciami i własnymi obserwacjami z podróży po Argentynie. Bardzo dziękujemy pani Weronice za niezwykle aktywne zajęcia połączone z grą, zabawą i nauką.

Zajęcia z edukacji globalnej pod kierunkiem p. Danuty Dolińskiej

20 listopada 2017 r. rozpoczęliśmy Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole , w tym roku odbywa się pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Edukacja globalna sprzyjać ma kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, opartych na szacunku, uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. W zakres tematyczny edukacji globalnej – poza sprawami dotyczącymi rozwoju – wchodzą także prawa człowieka oraz tematy związane z ze światowym pokojem i bezpieczeństwem. Dzisiaj mieliśmy możliwość wzięcia udziału w lekcjach otwartych poświęconych tematyce edukacji globalnej prowadzonych przez p. Danutę Dolińską. 🌍🌐🌎

„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania

Projekt 355/2016-2017/M realizowany w  szkołach zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” 

Czym jest edukacja globalna?  

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)

Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

(definicja wypracowana została w ramach procesu międzysektorowego  – serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce)

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  •     zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  •     poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  •     ochronę praw człowieka,
  •     zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  •     budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.