XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (które odbywają się w dniach 11 maja – 15 czerwca 2018 r.) pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna” w naszej szkole uczniowie z klasy I a i I b uczestniczyli w lekcji dydaktycznej prowadzonej przez p. Irenę Klimaszewską, wzięli udział w konkursie plastycznym prowadzonym przez p. Ewę Juszczyk. Uczniowie świetlicy ,,Pod kredką” wykonali gazetki, plakaty na hole szkolne, pod kierunkiem p. Ireny Klimaszewskie oraz p. Katarzyny Więckowskiej.
Poniższe zdjęcia przedstawiają zajęcia i prace uczniów.
Koordynator Dni Rodziny – p. Irena Klimaszewska.

Wycieczka klasy III a do Torunia i Solca Kujawskiego

24 maja klasa trzecia odwiedziła Toruń i Solec Kujawski.Wycieczka rozpoczęła się o 6.30, a zakończyła o 20.40.W mieście Mikołaja Kopernika mieliśmy warsztaty w Muzeum Piernika, poznaliśmy historię toruńskich pierników. Był też czas na zwiedzenie Strego Miasta i zakup pamiątek.
Z Torunia udaliśmy się do Solca Kujawskiego, gdzie jest Jura Park. Przewodnik oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej, prezentując dinozaury.Niezwykłe wrażenie zrobił na nas film 5D oraz atrakcje Muzeum Ziemii i zgromadzone tam skamieniałości, fotografie, 13 metrowy szkielet opistocelikaudii oraz model mamuta. Mimo całodziennej wyprawy wszyscy wrócili zadowoleni oraz bogatsi w wiedzę i nowe doświadczenia.
Serdecznie dziękuję Państwu: Wagner, Hirkowskim za zorganizowanie ciekawej wycieczki oraz opiekunkom pani Irenie Klimaszewskiej i Marzenie Grunenberg.
Kierownik wycieczki, Beata Sierpińska

Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki

Uczniowie w świetlicy ,,Pod kredką” z wielkim zaangażowaniem wykonali na warsztatach plastycznych serduszka dla swoich MAM. Warsztaty prowadziły p. Irena Klimaszewska oraz p. Katarzyna Więckowska.

Gminny Konkurs Ortograficzny

W dniu 22.05.2018 r. w Kronowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny,
w którym naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów wyłonionych
w szkolnych eliminacjach.
Uczniowie zmagali się z niełatwymi zasadami orograficznymi i interpunkcyjnymi w dwóch kategoriach: młodszej (kl.IV, V) i starszej (kl.VI i VII).
Mamy przyjemność poinformować ,że nasz czwartoklasista, Dominik Gręda, zdobył I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Barczewie jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z: Administratorem Danych Osobowych, który znajduje się pod adresem: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo, adres email zsb@barczewo.pl  lub Inspektorem Ochrony Danych w Barczewie, który znajduje się pod adresem: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo lub za pomocą adresu email iod@barczewo.pl .
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Barczewie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół w Barczewie;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Barczewie  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół w Barczewie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół w Barczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wizyta w Straży Granicznej w Barcianach

14 maja 2018 r.  uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych mieli okazję wcielić się w rolę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wspólnie z funkcjonariuszami patrolowaliśmy pas graniczny na odcinku 5 km, no i stało się- jeden z uczniów zauważył ślady świadczące o nielegalnym przekroczeniu granicy. Byliśmy świadkami uruchomienia całej procedury poszukiwania przestępcy. Dzięki sprawnej akcji funkcjonariuszy oraz psa tropiącego przestępcy, było ich dwóch zostali ujęci. To była wspaniała przygoda oraz okazja do poznania specyfiki pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Święto Patrona Szkoły

12 lat temu – 13 maja 2006 r. nasza szkoła otrzymała imię Ziemi Warmińskiej i Sztandar. Przypomina nam o tym wydarzeniu kamienna, pamiątkowa tablica znajdująca się obok sekretariatu, która dzisiaj była szczególnie wyeksponowana, ponadto z gazetki znajdującej się na holu możemy zapoznać z historią szkoły.W nazwie szkoły jest przyroda, warmińskie lasy i jeziora, chaty i bociany, złociste łany zbóż, czerwone dachy kapliczek i żelazne przydrożne krzyże, jest także przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i tradycja, które zawarte są w hymnie szkoły:

Ziemia Warmińska

Gdzie srebrzysta Pisa płynie
Wokół las i jezior błękit
Na tej Ziemi, która słynie
Z ludzkich serc gorących, wielkich.

Gdzie kapliczki spoglądają
Na wędrowca strudzonego
Gdzie kłobuki pomagają,
Chcąc uchronić nas od złego.

Gdzie nasz pradziad krew przelewał
Byśmy mogli żyć bezpiecznie
Gdzie znaczona blizną ziemia
I historia – trwają wiecznie.

Tu ojczyste nasze strony
Tu nam serca mocniej biją
Na tej Ziemi nasze domy
Bliscy ludzie tutaj żyją.

Tu warmińska stoi chata
Tu nas wita Szeml ze sługą
Tu traktują cię jak brata
Gdyś zmęczony drogą długą.

Więc chylimy dzisiaj czoła
Dla przeszłości i przyszłości
Imię wzięła nasza szkoła
Warmia w sercach naszych gości.

„Spotkania z panią Muzyką”

Koncert majowy „Przeboje pana Jana Brzechwy” z cyklu „Spotkania z panią Muzyką” w klasach 1-3 . Oprócz ciekawych interpretacji wierszy, odbył się półfinał wiedzy o muzyce. Do finału przeszły: Leila Castalano z kl. III, Maja Węgrodzka i Karolina Mikielewicz z kl.II.  Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale, który już w czerwcu