„Stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie” – projekt z EFS

Projekt pn.

Stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie”

RPWM.02.01.00-28-0051/18

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2019

Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 – 2020