„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania

Projekt 355/2016-2017/M realizowany w  szkołach zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020” 

Czym jest edukacja globalna?  

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)

Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

(definicja wypracowana została w ramach procesu międzysektorowego  – serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce)

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  •     zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  •     poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  •     ochronę praw człowieka,
  •     zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  •     budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Edukacja globalna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.