Oferta Pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy KONSERWATORA

Dyrektor Zespólu Szkół w Barczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KONSERWATOR

(w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat; praca zmianowa 6.00-14.00 i 14.00-22.00).

1. Wymagania niezbędne:

–       wykształcenie co najmniej zawodowe
–       umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
–       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
–       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
–       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

 2. Wymagania dodatkowe:

–       doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
–       umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły,                  uczniami i rodzicami,
–       umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
–       odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
–       przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
–       sumienność i punktualność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

–    usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu i posesji  szkoły, a w szczególności dbanie o:

 • bezpieczny stan sieci elektrycznej, włączników, gniazdek, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników,
  • sprawny stan instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w granicach możliwości własnych,
  • sprawny stan okien, drzwi, ich zamknięć  oraz okuć i wymiana wybitych szyb,
  • nadzór nad kotłownią,
  • bieżące remonty, malowanie pomieszczeń szkolnych, malowanie drzwi, uzupełnianie ubytków, naprawa ogrodzenia posesji,
  • dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, i prawidłowy dostęp do wyjść ewakuacyjnych,
  • dokonywanie  systematycznych przeglądów całego obiektu szkolnego.

–       otwieranie i zamykanie szkoły,

–       dyżur przy głównych drzwiach wejściowych do szkoły (I zmiana),

–     utrzymanie porządku na terenie szkoły, tzn.:

 • w okresie zimowym odgarnianie śniegu z głównych przejść i posypywanie ich piaskiem,
 • w okresie wiosennym, letnim i jesiennym – ogólne sprzątanie posesji, koszenie trawników, zamiatanie liści, przycinanie drzew i krzewów,itp.,

–    wykonanie dodatkowej pracy, która wynika z aktualnych zadań realizowanych przez szkołę zgodnie z potrzebami wynikającymi z organizacji pracy Zespołu Szkół w Barczewie.

 4. Wymagane dokumenty:

a)     podanie o przyjęcie do pracy,
b)    Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”
c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d)     oświadczenie kandydata o niekaralności,
f)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m)

Wszystkie dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy  złożyć osobiście  w sekretariacie Zespołu Szkół w Barczewie, ul. Północna 14  lub przesłać listownie na adres:

Zespół Szkół w Barczewie,
ul. Północna 14,  11-010 Barczewo,

w terminie do dnia 27 maja 2021 roku  do godz.13.00.

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

6.  Dodatkowe informacje:

O kolejnym etapie wyboru kandydata (rozmowie kwalifikacyjnej) zostanie on poinformowany telefonicznie w dniu 27.05.2021r. po godz. 14.00 .

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferty Pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.