„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” I Szkoła wierna dziedzictwu

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

2 marca 2018 r. odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie kl. II d i III b pod kierunkiem p. Karoliny Wawrzyniak i p. Piotra Futerskiego uczcili pamięć „niezłomnych” pięknymi wierszami i piosenkami. „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy – MY PAMIĘTAMY!!!”

1 marca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, ale już od kilku dni szczególnie nasza szkoła propaguje pamięć o tych osobach chociażby przez gazetki ścienne, które przybliżają wiedzę o wydarzeniach i osobach, które poświęciły swoje życie w obronie wartości którymi żyły a przede wszystkim w obronie Polski Niepodległej!!!

26 lutego 2018 r. odbył się uroczysty apel w trakcie którego uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie „Moja biało-czerwona” zorganizowany przez Radio Olsztyn.

Obywatele i obywatelki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak brzmiały pierwsze słowa przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 13 grudnia 1981 roku. W dniu dzisiejszym mija 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęło na życie naszych rodaków. O tym dniu nie zapomniała nasza społeczność szkolna, która o godzinie 12.00 wysłuchała powyższego komunikatu odczytanego przez p. B. Majewską i minutą ciszy uczciła te tragiczne wydarzenia.

Dzisiejsza Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę – 11 listopada 2017r., w Kościele Św. Anny w Barczewie. Dziękujemy naszemu pocztowi standardowemu za reprezentowanie Zespołu Szkół w Barczewie.

Dziś był wyjątkowy dzień w Zespole Szkół w Barczewie. Od rana uczniowie pięknie sie prezentowali w strojach galowych, z kotylionami. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym spotkaniu poświęconym Świętu Niepodległości – 11 listopada. Postawa naszej młodzieży , scenariusz i możliwość wysłuchania tak pięknych pieśni patriotycznych, to prawdziwa przyjemność . Nieopisane wrażenia i wyraz PATRIOTYZMU, którego uczą się nasi uczniowie SP3 , gimnazjaliści i licealiści. Jesteśmy dumni z uczniów i kultywowanych tradycji narodowych. Uroczystość przygotował pan Remigiusz Marciniak, nauczyciel Zespołu Szkół ze swoimi wychowankami, uczniami klasy 3 b gimnazjum. Jesteśmy pod wrażeniem waszego występu !!!🇵

Święto Niepodległości już niedługo, ale już dzisiaj nasza szkoda jest udekorowana w barwy narodowe przygotowane przez naszych uczniów i nauczycieli.

Wierni naszej ojczyźnie z cyklu  – „Rok dla Niepodległej”

 

 

Dnia 10.04.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie wraz z dyrektorem Alicją Hanną Sawicką i nauczycielem historii – Piotrem Futerskim mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach poświęconych obchodom rocznicy zbrodni katyńskiej połączonych z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. Organizatorem niniejszych uroczystości był Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki i Burmistrz miasta Barczewo Lech Jan Nitkowski. Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wysłuchać niezwykle wzruszających wspomnień mjr Jacka Moczulskiego z wizyty delegacji służby więziennej do Katynia pt. „Cześć Bohaterom”, która odbyła się 26 września 2009 roku. Następnie wszyscy zgromadzeni goście udali się na pobliski cmentarz komunalny w celu złożenia zniczy i kwiatów pod kamieniem poświęconym ofiarom wypadku lotniczego w Smoleńsku.

 

W tym roku podobnie jak w roku poprzednim w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę (227 uchwalenia Konstytucji 3 Maja). Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. W tym roku apel odbył się 24 kwietnia 2018 r. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja, która była ustawą zasadniczą zatwierdzoną przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
Apel został przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Moniki Perfikowskiej i p. Małgorzaty Korczak.

Szkoła wierna dziedzictwu

 

 

SPRAWOZDANIE

 

z podjętych działań w ramach ubiegania się o

 

CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

w roku szkolnym 2017/2018

 

Nazwa szkoły/placówki Zespół Szkół w Barczewie im. Ziemi Warmińskiej
Adres szkoły/placówki ul. Północna 14  11-010 Barczewo
Telefon (89)514 -77 -13
Dyrektor Alicja Hanna Sawicka
Koordynator szkolny Piotr Futerski, Remigiusz Marciniak

 

 

Cele ogólne:

– wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– wskazywanie uczniom wartości dziedzictwa regionalnego,

 – dbanie o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia

–  przyczynianie się do poszukiwania nowych, skutecznych działań mających na celu podniesienie atrakcyjności i efektywności pracy w obszarze kształcenia, wychowania i opieki.

 

L.p. Nazwa działania Krótka

Charakterystyka/ Opis działania (cele)

Osoby

zaangażowane

Przebieg

działań

Uwagi,

wnioski

1. Przystąpienie do ubiegania się o uzyskanie Certyfikatu                  – wrzesień 2017 r. Wypełnienie karty zgłoszenia do ubiegania się o uzyskanie  Certyfikatu „ Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Piotr Futerski Powołanie szkolnego zespołu ubiegającego się o certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Poinformowanie rady     pedagogicznej  oraz społeczności szkolnej o planach  i sposobach realizacji projektu.
2. Zapoznanie rady pedagogicznej z celami ogólnymi i szczegółowymi  w ramach starania się o Certyfikat                    – październik 2017 r. Ustalenie celów i planu projektu. Opracowanie szczegółowych działań i przystąpienie do ich realizacji – wrzesień 2017 r.

 

Piotr Futerski

 

Opracowanie harmonogramu działań  w roku szkolnym 2017/2018  ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości, wystaw i udziału    w konkursach tematycznych. Przedstawienie radzie pedagogicznej planu działań, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację                 i przygotowanie uczniów. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za umieszczanie informacji, notatek   z przeprowadzonych działań w ramach projektu, na stronie internetowej szkoły oraz  facebooku. W ramach realizacji zadań zaplanowano wycieczki do muzeum, miejsc  o znaczeniu historycznym   i kulturalnym, udział w uroczystościach, konkursach i turniejach               na terenie gminy, powiatu           i województwa.
3. Pasowanie klas pierwszych po warmińsku                    – 13 października 2017 r. Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole zostali powitani przez starszych kolegów na uroczystym apelu. Dyrekcja,

Nauczyciele,

Uczniowie,

Uroczysty apel odbył się z okazji Dnia Edukacji Narodowej,           w trakcie którego prowadzący przedstawili  nowe tradycje przekształcającej się szkoły. Uczniowie Zespołu Szkół  zgodnie   z tradycją warmińską zostali przywitani kredką               i miotełką.
4. Dzień warmińskiego chleba

– 19 października  2017 r.

Poznanie tradycyjnych metod wypieku chleba znanych na Warmii już       od wieków. Rozbudzenie zainteresowań życiem codziennym mieszkańców średniowiecznej wsi               i miasta. Magdalena Florysiak Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 obchodzili święto  związane                    z  Ziemią Warmińska.  W tym dniu, uczniowie nowopowstałej szkoły dowiedzieli się w jaki sposób obchodzone są uroczystości dotyczące patrona. W trakcie zajęć bibliotecznych najmłodsi  poznali tajniki powstawania mąki oraz zaznajomili się   z  urządzeniami, z których korzysta piekarz. Dzieci wspólnie zastanowiły się jakie składniki są niezbędne do przygotowania chleba oraz jakie pieczywo jedzą ludzie w innych krajach. Lekcja zakończyła się odczytaniem legendy pt. „Jak chleb w kamień się zamienił”.
5. Udział w konferencjach: „Warmio Quo Vadis”

„Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur”

Upowszechnianie i popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat zabytków, przestrzeni kulturowej Warmii związanej z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Katarzyna Matyjas,

Remigiusz Marciniak

W ramach konferencji uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo przeprowadzić renowację zabytków. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się                    z historyczną zielenią – cenną      i unikatową, a także uczestniczyli w warsztatach         z gwary warmińskiej.
6. „Akcja Znicz” Uświadomienie uczniom tradycji polskich świąt. Irena Klimaszewska,

Ewa Juszczyk,

Adrian Błudnicki

Uczniowie wraz z nauczycielami świetlicy „ Pod kredką” wysprzątali lokalny cmentarz       i zapalili uroczyście znicze.

 

7. Obchody Święta Zmarłych Upamiętnienie osób zmarłych Katarzyna Matyjas Uczniowie klasy IIB oddział gimnazjalny zorganizowali zbiórkę zniczy. Na godzinie          z wychowawcą odbyło się wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy.
8. „Święto Niepodległości” Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej jako podstaw kształtowania patriotyzmu. Remigiusz Marciniak,

nauczyciele

 Apel poświęcony obchodom  Święta Niepodległości – 11 listopada. Dzięki  naszej młodzieży mieliśmy możliwość wysłuchania pięknych pieśni patriotycznych, recytacji wierszy i narracji przygotowanych zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. W ramach akademii  uczniowie kultywowali  tradycje narodowe, a cała społeczność szkolna tego dnia,  uświetniła obchody w strojach galowych  z kokardami. Z okazji apelu powstała całoroczna wystawa prac           pt. Rok dla Niepodległej.
9. Festyn „Coraz bliżej święta”. Integracja społeczności szkolnej ze społecznością lokalną. Dyrekcja,

Nauczyciele,

Rodzice,

uczniowie

W ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, kultywując miejscowe tradycje warmińskie nauczyciele przekazali warsztat   i wartości regionalne, historyczne dla najmłodszych pokoleń.
9. 36  rocznica stanu wojennego. Upamiętnienie wydarzeń     z 13 grudnia 1981 roku rozpoczynających wybuch stanu wojennego. Piotr Futerski

Barbara Majewska

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To jedno                    z najtragiczniejszych wydarzeń                   z najnowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęło        na życie naszych rodaków.          O tym dniu nie zapomniała nasza społeczność szkolna, która            o godzinie 12.00 wysłuchała komunikatu  zaczynającego się słowami : Obywatele                        i obywatelki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odczytanego przez                       p. B. Majewską  minutą ciszy uczciła te tragiczne wydarzenia. Bądźmy dziś wszyscy zjednoczeni wobec wspólnego doświadczenia, któremu zostaliśmy poddani jako naród     i któremu nie ulegliśmy. Pozostaliśmy bowiem Polakami, którzy nie wyrzekli się prawa     do wolności i suwerenności.
10. Warsztaty bożonarodzeniowe w muzeum Warmii i Mazur Kultywowanie, zgłębianie     i rozpowszechnianie wiedzy na temat obchodzenia świąt zgodnie z warmińską tradycją. Beata Sierpińska,

Małgorzata Bronowska

-Waliszewska

Uczniowie Zespołu Szkół w trakcie warsztatów poznali wiele tradycji warmińskich, już zapomnianych, które związane były z czasem przedświątecznym jak i świątecznym, szczególnie na wsiach. W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się   o ustawianych snopkach siana zamiast choinek, a także o potrawach wigilijnych w domach zamożnych chłopów. Na koniec interesujących zajęć dzieci wykonały renifery- ozdoby choinkowe z patyczków po lodach.
11. Bożonarodzeniowa wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.

 

 

 

Uwrażliwienie młodego ucznia na samotność              i cierpienie drugiego człowieka często skrzywdzonego przez los lub najbliższych. Ewa Juszczyk Uczniowie złożyli życzenia świąteczne oraz wręczyli kartki bożonarodzeniowe i drobne upominki pensjonariuszom.
Po wręczeniu kartek uczniowie zaśpiewali kilka najpiękniejszych polskich kolęd.
12. Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przybliżenie Polakom historii bohaterstwa żołnierzy, którzy wykazali niezłomną postawę wobec sowieckiego najeźdźcy. Piotr Futerski,

Karolina Wawrzyniak

2 marca 2018 r. odbył się apel     z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie kl. II d i III b gimnazjum uczcili pamięć „niezłomnych” pięknymi wierszami   i piosenkami.
13. Udział w konkursie „Moja biało- czerwona”. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. nauczyciele 14 lutego 2018 r., 20 uczniów naszej szkoły odebrało podziękowania za udział             w konkursie „Moja biało- czerwona”, organizowanym przez Radio Olsztyn, a pod patronatem Olsztyńskiego Kuratora Oświaty.

 

14. Udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Ziemi Warmińskiej pt. „Cudze chwalmy, własne pielęgnujmy” Kultywowanie tradycji warmińskich w środowisku międzyszkolnym. Magdalena Florysiak,

Remigiusz Marciniak,

Luiza Rogalewska-Misztel,

Alicja Czarnecka-  Zyskowska,

Małgorzata Bronowska-Waliszewska,

Katarzyna Więckowska,

W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w kategorii: gadka warmińska, prezentacja wybranej postaci, utwór z elementami gwary warmińskiej, praca plastyczna inspirowana Warmią, a także znajomość wiedzy o regionie. Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce   w tym konkursie.
15. Udział w warsztatach „ Wielkanoc na Warmii i Mazurach” Poznawanie tradycji wielkanocnych na Warmii, zapoznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy na Warmii. Magdalena

Florysiak,

Adrianna

Kwiatowska

Uczniowie Zespołu Szkół  07.03.2018 r. uczestniczyli          w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Uczestnicy wykonali jajka świąteczne różnymi metodami.
16. Kartki z życzeniami Świąt Wielkanocnych Zapoznanie uczniów              z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych. Alicja Czarnecka – Zyskowska Życzenia Świąteczne Wielkanocne na dużym formacie oraz dołączone do nich wierszyki pisane gwarą warmińską.
17. Udział w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej połączonych z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. Uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej           i bohaterów służby więziennej internowanych, a następnie rozstrzelanych   i pochowanych w zbiorowych mogiłach. Dyrekcja,

Iwona Rudź,

Piotr Futerski

Dnia 10.04.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach poświęconych obchodom rocznicy zbrodni katyńskiej połączonych z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. Organizatorem niniejszych uroczystości był Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki    i Burmistrz Miasta Barczewo Lech Jan Nitkowski. Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wysłuchać niezwykle wzruszających wspomnień mjr Jacka Moczulskiego z wizyty delegacji służby więziennej       do Katynia pt. „Cześć Bohaterom”, która odbyła się   26 września 2009 roku. Następnie wszyscy zgromadzeni goście udali się na pobliski cmentarz komunalny w celu złożenia zniczy i kwiatów pod kamieniem poświęconym ofiarom wypadku lotniczego      w Smoleńsku.

 

 

18. Lekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej Katarzyna Matyjas Klasy Zespołu Szkół w Barczewie uczestniczyły w  lekcji p. Anny Rok na temat Warmii – język, kultura i obyczaje.
19. Wystawa prac o tematyce patriotycznej Zapoznanie z barwami narodowymi, hymnem          i godłem.

 

 

Beata Sierpińska W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie Zespołu Szkół przygotowali wystawę wyrażającą szacunek do ojczyzny i symboli narodowych.
20. Turniej halowej piłki nożnej chłopców zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Uczczenie pamięci wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. Czesław Żukowski W turnieju wystartowało            8 drużyn. Nasze gimnazjum zajęło 1 miejsce.
21. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczczenie narodowych         i państwowych świąt, przypomnienie ważnych wydarzeń w dziejach narodu. Monika Perfikowska,

Małgorzata Korczak

W tym roku apel odbył się 24 kwietnia 2018 r. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane                    z obradami Sejmu Wielkiego         i Konstytucją 3 Maja.
22. Udział w zajęciach poświęconych naszemu regionowi. Wyrabianie wśród dzieci więzi z najbliższym

środowiskiem.

Beata Sierpińska 25 kwietnia 2018 r. klasa IIIA       z wychowawcą, wzięła udział     w zajęciach poświęconych naszemu regionowi. Warsztaty odbyły się w Gadach (gmina Dywity), w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych, gdzie pani Jagoda Orzołek z Gminnego Ośrodka Kultury  w Dywitach zapoznała dzieci z tradycją wielokulturowej Warmii (zwyczaje, stroje, usytuowanie na mapie Polski). W pracowni ceramicznej pod opieką instruktorki  , każdy wykonał pracę z gliny: miski, wazony          i kubki.
23. Udział w warsztatach „życie dawnych mieszkańców Warmii i Mazur” i „Polska wycinanka” Budzenie i kształtowanie wśród uczniów przywiązania do tradycji warmińskich. Małgorzata Bronowska

-Waliszewska

Wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku w dniach 23-24 maja 2018r. Udział w warsztatach         i zwiedzanie obiektów zabytkowych.
24. Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie Uwrażliwienie na piękno malarstwa polskiego. Zapoznanie z twórczością Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki,  Jacka Malczewskiego i Józefa Chełmońskiego. Przygotowanie uczniów      do świadomego odbioru       i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Iwona Rudź

Lidia Zelman

12.06.2018 r. Uczniowie Zespołu Szkół w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądali malarstwo najwybitniejszych polskich artystów. Dokonali analizy i interpretacji dzieł malarskich zwłaszcza „ Bitwy pod Grunwaldem”   i   „ Stańczyka”
25. Wycieczka turystyczno –krajoznawcza na Litwę Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości Katarzyna Matyjas W dniach 18-20.06.2018 r. uczniowie wizytowali na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie matki i serca Józefa Piłsudskiego.

 

 PREZENTACJA SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Rodziców. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.